0486700240 info@goblue.nl

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van TalentPool B.V. (en handelsnaam “GoBlue”). TalentPool B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73891789.

 

Inhoudsopgave:

 • Algemeen
 • Definities
 • Algemene bepalingen
  •  Toepasselijkheid
  •  Afwijkingen
  •  Opdracht
 • De Terbeschikkingstelling
 • Uurtarief payroll-student
 • Arbeidsduur en werktijden
 • Aansprakelijkheid TalentPool B.V.
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Garantie veiligheid en vrijwaring
 • Tijdverantwoording en Facturatie
 • Overige

 

Algemeen

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

Algemene voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van TalentPool B.V. zijn van toepassing op de ondernemingen waarin TalentPool B.V. direct danwel indirect een meerderheidsbelang heeft.

Opdracht:
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en TalentPool B.V.

Opdrachtgever:
De wederpartij van TalentPool B.V.

Partijen:
De opdrachtgever en TalentPool B.V. tezamen

Student-werknemer:
Iemand die studerend is en werkzaamheden uitvoert voor de opdrachtgever

Afgestudeerde-werknemer:
Iemand die afgestudeerd is en daarbij behorende opdrachten uitvoert voor de opdrachtgever

Payroll-student(en):
Student(en) die bij de opdrachtgever in dienst is door middel van payrolling

 

2. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van TalentPool B.V.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

Afwijkingen
2.4
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover TalentPool B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Opdracht
2.5
De opdracht bestaan uit het vinden van een student-werknemer, afgestudeerde werknemer of het uitlenen van een werknemer door middel van payrolling. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven.

2.6
Het vinden van een student-werknemer:

Voor het versturen van de NAW gegevens wordt er een bedrag van €450,- ex btw in rekening gebracht. Dit bedrag dient te zijn voldaan voordat de NAW gegevens worden verstuurd. Dit bedrag kan door de opdrachtgever worden terug geclaimd indien contact opnemen mislukt of de student-werknemer niet wordt aangenomen.

2.7
Het vinden van een afgestudeerde-werknemer

Voor het versturen van de NAW gegevens wordt er een bedrag van €2000,- ex btw in rekening gebracht. Dit bedrag dient te zijn voldaan voordat de NAW gegevens worden verstuurd. Dit bedrag kan door de opdrachtgever worden terug geclaimd indien contact opnemen mislukt of de afgestudeerde-werknemer niet wordt aangenomen.

2.8
Het uitlenen van een werknemer door middel van payrolling

Bij het uitlenen van een werknemer door middel van payrolling wordt er een bedrag van 1,9 * het bruto uurloon van de student-werknemer in rekening gebracht. Dit bedrag dient maandelijks achteraf te worden voldaan. Indien er wordt gekozen voor payrolling ontvangt de inlenende partij 50% korting op de standaard bemiddelingsfee.

 

3. De Terbeschikkingstelling

3.1
Zowel TalentPool B.V. als de opdrachtgever kan de overeenkomst met de payroll-studenten ten allen tijde beëindigen.

3.2
De opdrachtgever dient na het terugclaimen van het betaalde geldbedrag voor de NAW gegevens van de student-werknemer en/of afgestudeerde werknemer, de NAW gegevens van de betreffende persoon te verwijderen.

 

4. Uurtarief payroll-student

4.1
Voor aanvang van de payroll-student verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de payroll-student uit te oefenen functie en bijbehorende uurtarief aan te geven. Dit uurtarief dient boven het door Rijksoverheid opgestelde minimumloon te liggen.

 

5. Arbeidsduur en werktijden

5.1
De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de payroll-student zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de payroll-student zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de payroll-student voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de payroll-student de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

5.2
Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

5.3
Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht, maandelijks het aantal gewerkte uren door te geven.

Payroll-studenten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.

5.4
Indien de payroll-student voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de payroll-student hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

 

6 Aansprakelijkheid TalentPool B.V.

6.1
Indien door de opdrachtgever een student-werknemer of afgestudeerde-werknemer aan wordt genomen, staat zowel de opdrachtgever als de student- of afgestudeerde-werknemer los van TalentPool B.V.. TalentPool B.V. is in dit geval niet verantwoordelijk voor alle ondernomen acties van deze partijen.

6.2
TalentPool B.V. is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een payroll-student.

6.3
TalentPool B.V. schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

TalentPool B.V. een aanvraag van Opdrachtgever niet in behandeling neemt; en/of

de contacten tussen Opdrachtgever en TalentPool B.V. voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een payroll-student ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling hiervan; en/of

TalentPool B.V. om welke reden dan ook, een payroll-student niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of

Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de payroll-student zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: laptop, auto, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

 

7 Goed opdrachtgeverschap

7.1
Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de payroll-student bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

7.2
Opdrachtgever zal aan de Payroll-student de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.

7.3
TalentPool B.V. is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de payroll-studenten. TalentPool B.V. is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de payroll-student.

7.4
TalentPool B.V.l is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de payroll-studenten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.

7.5
Zoals beschreven in artikel 6.1, is TalentPool B.V. nooit aansprakelijk voor elk soort handeling van een geleverde student-werknemer of afgestudeerde-werknemer.

7.6
Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

 

8 Garantie veiligheid en vrijwaring

8.1
Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de payroll-student werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de payroll-student zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de payroll-student bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de payroll-studenten. Opdrachtgever vrijwaart TalentPool B.V. voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de payroll-student of derden.

8.2
Indien de payroll-student een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

 

9 Tijdverantwoording en Facturatie

9.1
Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde tijd verantwoordingsformulieren opgenomen te worden. Opdrachtgever en TalentPool B.V. kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording op een andere wijze geschiedt.

9.2
Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.

9.3
Bij verschil tussen het bij TalentPool B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij TalentPool B.V. ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdverantwoordingsformulier bij TalentPool B.V. schriftelijk kenbaar maakt.

9.4
Indien de payroll-student de tijdverantwoording van Opdrachtgever betwist en Opdrachtgever zijn verplichtingen in 9.3 niet is nagekomen, is TalentPool B.V. gerechtigd:

De gewerkte uren te stellen op het door de payroll-student opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de payroll-student onjuist is en TalentPool B.v. ijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

9.5
Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

9.6
Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door TalentPool B.V. ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

9.7
Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering.

9.8
Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

 

10 Overige

10.1
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen TalentPool B.V. in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

10.2
Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3
Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van TalentPool B.V. is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.
(overname van payroll student)

10.4
Indien overeenkomst met de payroll-studenten door de opdrachtgever wordt beëindigd, is het voor de opdrachtgever niet toegestaan om de payroll-student binnen één jaar zelf aan te nemen.

10.5
Artikel 10.4 is niet van toepassing indien de opdrachtgever de betreffende persoon aanneemt als afgestudeerde werknemer via TalentPool B.V.. Dit kan door de opdrachtgever schriftelijk worden aangevraagd. Voor het aannemen van een afgestudeerde-werknemer wordt eenmalig €297,- in rekening gebracht.

10.6
Indien een student buiten TalentPool B.V. in contact komt en aangenomen wordt door de opdrachtgever, terwijl diegene via TalentPool B.V. de betreffende vacature is tegengekomen, wordt de opdrachtgever alsnog geacht het bemiddelingsbedrag over te maken aan TalentPool B.V.

Pin It on Pinterest

Share This